• महिला एंव बाल विकास विभाग

      संचालनालय महिला एंव बाल विकास विभाग,
      विजयाराजे वात्सल्य भवन,
      प्लॉट नं 28 ए, अरेरा हिल्स,
      भोपाल, मध्य प्रदेश 462011
      टेलीफोन:
      आयुक्त : 0755-2550910
      एम.आई.एस. : 0755-2550911
      स्थापना : 0755-2550922
      फैक्स : 0755-2550912
      ईमेल: mpwcdmis@gmail.com